KLASY SPORTOWE

W szkole podstawowej prowadzone są klasy objęte patronatem Akademii Koszykówki Legia Basket Schools o profilach:

  • od klasy I do III o profilu ogólonorozwojowym z elementami koszykówki
  • od klasi IV do VIII o profilu koszykówki zrówno dla chłopców jak i dziewcząt 

Program nauczania w klasach sportowych IV -VII to : 

  • przedmioty kształcenia ogólnego (j. polski, j. angielski, j. niemiecki, matematyka, geografia, fizyka, chemia itd.) zgodnie z obowiązującymi planami nauczania,
  • wychowanie fizyczne – 4 godziny tygodniowo,
  • szkolenie sportowe specjalistyczne – 7 godzin tygodniowo - szkolenie sportowe w poszczególnych klasach prowadzone jest w oparciu o opracowane przez nauczycieli – trenerów specjalistyczne programy szkolenia sportowego zatwierdzone przez odpowiednie związki sportowe.

Program nauczania w klasach sportowych I-III to :

  • wychowanie fizyczne - 4 godziny tygodniowo 
  • szkolenie sportowe  - 7 godzin tygodniowo prowadzone jest w oparciu o opracowane przez nauczycieli - trenerów specjalistyczne programy szkolenia sportowego. 

Zasady przyjęć do klasy IV sportowej w szkole podstawowej w roku szkolnym 2018/2019 zostały przygotowane w oparciu o zapisy:

a) ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 ze zm.) b) rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego do publicznych przedszkoli, szkół i placówek (Dz.U. z 2017 r. poz. 610).

Zasady przyjęć Zgodnie z art. 137 ustawy Prawo oświatowe:

1. Do oddziału sportowego w publicznej szkole podstawowej ogólnodostępnej, w przypadku, gdy szkolenie w danym sporcie rozpoczyna się w tej klasie, przyjmuje się kandydatów, którzy:

1) posiadają bardzo dobry stan zdrowia, potwierdzony orzeczeniem lekarskim wydanym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej;

2) posiadają pisemną zgodę rodziców na uczęszczanie kandydata do oddziału;

3) uzyskali pozytywne wyniki prób sprawności fizycznej, na warunkach ustalonych przez polski związek sportowy właściwy dla danego sportu, w którym jest prowadzone szkolenie sportowe w danym oddziale.

2. W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunki, o których mowa w ust. 1, niż liczba wolnych miejsc w oddziale sportowym, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę wyniki prób sprawności fizycznej, o których mowa w ust. 1 pkt 3.

Klasy sportowe szkoły podstawowej :

1a - trener p.Maciej Jamrozik , wychowawca p.Magdalena Smolarek

2a - trener p.Kamil Kłosiński , wychowawca p.Agnieszka Falkowska

3a - trener p.Magda Bibrzycka-Dębska , wychowawca p.Małgorzata Derewicz

4a - trener p.Andrzej Czerwonka, wychowawca p.Małgorzata Mazurkiewicz 

5a - trenerzy p.Magda Bibrzycka-Dębska , p.Andrzej Czerwonka , wychowawca p.Andrzej Czerwonka

files/Wniosek-o-przyjcie-dziecka-do-klasy-sportowej-w-Szkole-Podstawowej-nr-261-1.pdf