Nasza szkoła znalazała się w zaszczytnym gronie szkół, którym przyznano odznakę eTwinning School Label 2023! W tym roku wyróżniono 4485 placówek edukacyjnych z całej Europy, w tym 78 polskich szkół. Placówki wyróżnione Odznaką Szkoły eTwinning stanowią doskonały przykład korzyści płynących z udziału w eTwinningu dla całej szkoły. Aktywnie wdrażają i promują wartości i metody pedagogiczne eTwinningu, stanowią punkt odniesienia dla lokalnej społeczności i są wzorem do naśladowania dla innych szkół.

Czym jest Odznaka Szkoły eTwinning?

Szkoły eTwinning uwzględniają wartości promowane przez eTwinning w polityce szkoły, stosowanych w niej praktykach i w możliwościach rozwoju zawodowego, przy wsparciu kadry kierowniczej szkoły. Poprzez Odznakę Szkoły eTwinning, eTwinning uznaje i docenia udział, zaangażowanie i poświęcenie nie tylko poszczególnych eTwinnerów, ale również całej szkoły wyróżniającej się dzięki wspólnej pracy zespołów nauczycielskich i kadry kierowniczej. Nagrodzone Odznaką szkoły są gotowe i chętne do obrania ścieżki rozwoju dzięki działaniom opracowanym w sposób umożliwiający ich obiektywną ocenę.

 

Misja Szkół eTwinning jest kompasem, którym kierują się wszystkie Szkoły eTwinning. W Misji szczególny nacisk położono na następujące elementy:

  • Współdzielone przywództwo
  • Współpraca i praca zespołowa
  • Umożliwianie uczniom działania
  • Włączanie i innowacyjność
  • Zapewnienie wzoru do naśladowania dla innych szkół.

W jaki sposób szkoła może uzyskać Odznakę Szkoły eTwinning?

Proces przyznawania Odznaki Szkoły eTwinning składa się z dwóch etapów.

Etap pierwszy

eTwinning dokonuje wstępnej selekcji, w której uczestniczą wszystkie szkoły, które:

  • są zarejestrowane w eTwinningu od ponad dwóch lat;
  • zatrudniają przynajmniej trzech nauczycieli zaangażowanych w projekty eTwinning, korzystających z oferty rozwoju zawodowego lub uczestniczących w innych działaniach eTwinningu w ciągu dwóch poprzedzających lat;
  • w ciągu dwóch lat poprzedzających datę zgłoszenia uczestniczyły w przynajmniej jednym europejskim projekcie eTwinning, który uzyskał Krajową Odznakę Jakości.

Etap drugi

  • Zgłaszający muszą wypełnić formularz zgłoszeniowy, w którym opisują metody projektowania, wprowadzania i planowania działań związanych z Misją Szkoły eTwinning; opis należy udokumentować.
  • Krajowe Biuro eTwinning dokonuje oceny każdego zgłoszenia, analizując zarówno opis, jak i załączone dowody, a także oceniając prowadzone w szkole działania i jej potencjał.

Nasza szkoła spełniła wymagane kryteria. W eTwinning jesteśmy już trzeci rok. W zespole nauczycieli, którzy najaktywniej działają w eTwinning mamy autorów projektów miedzynarodowych i polskich, odznaczonych odznaką EOJ - czyli Europejską Odznaką Jakosći, która przyznawana jest najciekawszym międzynarodowym projektom, które prezentują wysoki poziom w kwestii innowacyjności i kreatywności, a także w interesujący sposób korzystają z technologii TIK i swoje działania opierają na współpracy i wspólnych efektach wszystkich zaangażowanych partnerów. Nasz pierwszy autorski międzynarodowy projekt "Strong and Independent Women in Our History" otrzymał odznakę eTwinning Prize 2022, kóra przyznawana jest najlepszym międzynarodowym projektom. Te wszystkie działania powodują, że eTwinning staje się atrakcyjny dla pozostałych nauczycieli w naszej szkole, kórzy dołączają do zespołu eTwinnersów widząc korzyści wynikające z realizacji międzynarodowych projektów. 

Do eTwinning należymy od 2020 roku. Jest to społeczność szkół, uczniów i nauczycieli z całej Europy współpracujących ze sobą za pomocą mediów elektronicznych. Kontakt uczniów z rówieśnikami z innych krajów, dzielenie się poglądami i wiedzą między nauczycielami z różnych szkół, szeroki wachlarz szkoleń na najwyższym poziomie to tylko niektóre z licznych zalet udziału w programie eTwinning. Dzięki eTwinning nauczyciele poszerzają swoją wiedzę, rodzice są bardziej zaangażowani w życie szkoły, a uczniowie opuszczają jej mury wyposażeni w wiedzę i umiejętności potrzebne w dorosłym życiu.

Europejski Program eTwinning, prowadzony w Polsce przez Krajowe Biuro eTwinning od dekady łączy uczniów i nauczycieli z całego kontynentu (a także spoza jego granic). Tworzą oni wielonarodową społeczność, realizują wspólnie projekty, uczą się od siebie nawzajem. eTwinning to nie tylko internetowe pogaduszki z kolegą, który mieszka setki kilometrów stąd, lecz także wspaniały sposób na otwarcie umysłów i poszerzenie horyzontów młodych ludzi. Potencjalnymi korzyściami są również wyższy poziom osiągnięć i motywacji uczniów, nauczycieli, rodziców, a także całej społeczności szkolnej.

Wszystkie zalety uczestnictwa w programie oraz jego istotny wpływ na uczniów, szkołę i jakość prowadzonych lekcji potwierdzają nauczyciele, którzy współpracowali w ramach eTwinningu. Większe zaangażowanie i lepsze osiągnięcia uczniów. Do najważniejszych celów eTwinning należy wykorzystanie technologii wspierających współpracę między uczniami i wzbogacających proces uczenia. Jednym ze sposobów realizacji projektu są np. wideokonferencje prowadzone przez uczniów z zagranicznymi partnerami w celu ćwiczenia umiejętności językowych lub udostępnianie zdjęć wykorzystywanych podczas nauki o różnych kulturach i zwyczajach. Wielu eTwinnerów zauważyło wzrost motywacji wśród uczniów i gotowość do dzielenia się swoimi pomysłami z partnerską szkołą. Młodzi ludzie dostrzegają w uczeniu się realny cel, dlatego znacząco poprawia się jakość ich pracy, co przekłada się na lepsze wyniki. Rozwijają się również ich umiejętności techniczne i komunikacyjne. Współpraca międzynarodowa może przynieść szczególne korzyści uczniom z niższą samooceną oraz tym, dla których tradycyjne metody nauczania są nieskuteczne. 

Od 2020 roku w naszej szkole zrealizowaliśmy już wiele projektów krajowych oraz międzynarodowych. Stworzyliśmy autorskie projekty do których zaprosiliśmy szkoły z różnych europejskich krajów. Wiele z naszych projektów otrzymało Europejskie Odznaki Jakości. EOJ przyznawana jest najciekawszym międzynarodowym projektom, które prezentują wysoki poziom w kwestii innowacyjności i kreatywności, a także w interesujący sposób korzystają z technologii TIK i swoje działania opierają na współpracy i wspólnych efektach wszystkich zaangażowanych partnerów. 

Informacje o poszczególnych projektach realizowanych na eTwinning przez naszą szkołę znajdziecie w zakładce Erasmus+ oraz na bieżąco w Aktualnościach oraz pozostałych social mediach szkoły takich jak Facebook i Instagram.