Egzamin poprawkowy

Termin egzaminu poprawkowego w Szkole Podstawowej nr 261 w Warszawie

27 sierpnia 2024r. g. 9.00 sala 318

Bezpośrednio po egzaminie pisemnym zdający przystąpią do egzaminu ustnego, po którym Komisja Egzaminacyjna ustali i przekaże zdającym wynik egzaminu.