Samorząd Uczniowski

SAMORZĄD UCZNIOWSKI w roku szkolnym 2020/2021
 • Franciszek Kwiatkowski (klasa 2a) – przewodniczący 
 • Al-Hamdani Husamalden (klasa 1a) - zastępca przewodniczącego
 • Olivier Bugajski (klasa 1c) - skarbnik
OPIEKUNOWIE SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
CELE I ZADANIA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
 • Reprezentowanie całej społeczności uczniowskiej liceum.
 • Pobudzanie i organizowanie różnych form aktywności uczniów w porozumieniu z Radą Pedagogiczną, Dyrektorem Szkoły oraz Radą Rodziców.
 • Tworzenie warunków samorządności, partnerstwa, demokratycznych form współżycia i współodpowiedzialności za funkcjonowanie szkoły.
 • Przedstawianie opinii i postulatów uczniów.
 • Organizowanie pomocy koleżeńskiej uczniom napotykającym trudności wszkole.
 • Praca na rzecz innych i pomoc potrzebującym, współpraca z wolontariatem szkolnym.
 • Przygotowanie i prowadzenie na bieżąco tablicy informacyjnej samorząduuczniowskiego.
 • Organizowanie konkursów oraz różnorodnych akcji na terenie szkoły.
 • Budowanie pozytywnego wizerunku szkoły w środowisku lokalnym.