Rekrutacja do szkoły podstawowej 2020/2021

 

Zapraszamy do zapoznania się z zasadami rekrutacji do odziału dwujęzycznego w szkole podstawowej, zasadami przyjęć do klasy pierwszej sportowej oraz opisem próby sprawnościowej dla kandydatów do klasy pierwszej sportowej. 

 

W piątek 22 maja br. w przedszkolach i szkołach podstawowych  (również na stronach internetowych tych placówek) zostaną wywieszone listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych. Informacja ta będzie również dostępna w systemie rekrutacyjnym, po zalogowaniu się na koncie dziecka.

Postępowanie odwoławcze rozpocznie się w piątek 22 maja br.

Zgodnie z art. 158 ust. 6 – 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.):

1)    W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzice/prawni opiekunowie mogą wystąpić do komisji rekrutacyjnej w przedszkolu/szkole z wnioskiem o sporządzanie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka. 
2)    Komisja rekrutacyjna sporządza uzasadnienie w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodziców/prawnych opiekunów. 
3)    W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzice/prawni opiekunowie mogą wnieść do dyrektora przedszkola/szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej. 
4)    Dyrektor rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. 
5)    Na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola/szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.


Odwołania można przesłać na adres e-mail placówki. Nie trzeba dostarczać ich osobiście.

 

BARDZO WAŻNE!!!!

Rodzice dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia, w terminie od 12 do 20 maja br. (do godz. 16.00) potwierdzają wolę zapisu do przedszkola/szkoły, do której dziecko zostało zakwalifikowane.
 
Wolę zapisu można potwierdzić:
 
elektronicznie w systemie rekrutacyjnym - po zalogowaniu się na konto kandydata, należy ,,kliknąć” przycisk "Potwierdź wolę zapisu w placówce” (instrukcja dla rodziców będzie dostępna w systemie rekrutacyjnym)
lub
przesyłając skan/zdjęcie potwierdzenia woli zapisu na adres mailowy przedszkola/szkoły do której dziecko zostało zakwalifikowane. 
 
Elektroniczne potwierdzenie woli zapisu jest wystarczające i nie wymaga przesłania na adres mailowy przedszkola/szkoły skanu/zdjęcia potwierdzenia.
 
Niepotwierdzenie woli zapisu dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego/klasy I jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca.
 
Jeśli dziecko ubiegało się o przyjęcie tylko do szkoły obwodowej (na podstawie zgłoszenia) i zostało do niej zakwalifikowane, rodzic nie musi potwierdzać woli zapisu – dla tej grupy dzieci system automatyczne potwierdzi wolę zapisu. 

 
Mapy - obwody szkół podstawowych obowiązujące w roku szkolnym 2020/2021.

Mapa - obwody szkół podstawowych obowiązujące w roku szkolnym 2019/2020

W załączonym pliku znajduje się instrukcja do wyszukiwarki obwodów szkół podstawowych obowiązujących w roku szkolnym 2018/2019.

 

Rekrutacja do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych w szkołach podstawowych 

Nowy harmonogram rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2020/2021 30.03.2020 r.

 

Przedłużenie rekrutacji do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych (ogólnodostępnych i integracyjnych) w szkołach podstawowych 27.03.2020

Ostatni dzień na składanie wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola/szkoły w ramach prowadzonej rekrutacji. 20.03.2020

Witamy w systemie rekrutacji szkół podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawa.

Rekrutacja do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2020/2021.

Zmiana zasad rekrutacji do przedszkoli i I klas szkół podstawowych, w związku z koronawirusem w Polsce (informacja w języku polskim, angielskim, rosyjskim, ukraińskim i wietnamskim).

Rekrutacja w trakcie zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach i szkołach.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę w roku szkolnym 2020/2021.

Wykaz osób do kontaktu - rekrutacja do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz klas I w szkołach podstawowych na rok szkolny 2020/21.

Kryteria rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Kryterium dochodu na osobę w rodzinie kandydata.

Kryterium zatrudnienia - sposób dokumentowania.

Harmonogram rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2020/2021.

 

Dyżury wakacyjne w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych

Przedszkola i oddziały przedszkolne w wakacje 28.05.2020

 

Uproszczenie zapisów na dyżury wakacyjne w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach (z dnia 17.03.2020 r.)

W obecnej sytuacji epidemiologicznej rodzice nie składają w placówkach wniosków o wydanie hasła dostępu do systemu zapisów na dyżur wakacyjny. W dniach 23 - 25 marca br. dyrektorzy przedszkoli i szkół przekażą rodzicom na adresy mailowe hasła dostępu.

Rodzice dzieci biorących udział w rekrutacji do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych lub klas pierwszych na rok szkolny 2020/2021 korzystają z hasła nadanego w systemie elektronicznej rekrutacji.

 Od 25 marca br. rodzice wypełniają wniosek na dyżur wakacyjny jedynie w elektronicznym systemie zapisów. Nie muszą dostarczać wersji papierowej wniosku do przedszkola/szkoły.

Poniżej publikujemy zmodyfikowany harmonogram zapisów oraz zasady organizacji opieki wakacyjnej w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach w okresie lipiec – sierpień 2020 r.

Uproszczenie zapisów na dyżury wakacyjne w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach. Harmonogram; Zasady organizacji

Opieka wakacyjna w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych w 2020 r.

Przedszkolaki - dyżury wakacyjne.

 

Rekrutacja do klas pierwszych oraz klas sportowych

Nowy harmonogram rekrutacji do klas I ogólnodostępnych i integracyjnych w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2020/2021 30.03.2020 r.

 

Przedłużenie rekrutacji do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych (ogólnodostępnych i integracyjnych) w szkołach podstawowych 27.03.2020

Ostatni dzień na składanie wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola/szkoły w ramach prowadzonej rekrutacji. 20.03.2020

Witamy w systemie rekrutacji szkół podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawa.

Zmiana zasad rekrutacji do przedszkoli i I klas szkół podstawowych, w związku z koronawirusem w Polsce (informacja w języku polskim, angielskim, rosyjskim, ukraińskim i wietnamskim).

Rekrutacja w trakcie zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach i szkołach.

Rekrutacja do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2020/2021.

Harmonogram rekrutacji do klas I w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2020/2021.

Organizacja oddziałów sportowych w klasach I i IV szkół podstawowych na rok szkolny 2020/2021.

Kandydaci z odroczonym obowiązkiem szkolnym.

Wykaz osób do kontaktu - rekrutacja do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz klas I w szkołach podstawowych na rok szkolny 2020/21.

Harmonogram rekrutacji do klas IV sportowych w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2020/2021.

Kryteria rekrutacji do klas I szkół podstawowych dla kandydatów spoza obwodu na rok szkolny 2020/2021.

Zasady przyjęć do klasy I w szkołach podstawowych na rok szkolny 2020/2021.

SERDECZNIE ZAPRASZAMY 26 LUTEGO 2020 r. O godz. 17.00 NA DZIEŃ OTWARTY DLA KANDYDATÓW DO KLAS I

 

Rekrutacja do klasy IV sportowej

 

19.05.2020 r. NOWY Harmonogram rekrutacji do klas IV sportowych w szkołach podstawowych  w roku szkolnym 2020/2021

 

Zmiana Harmonogramu rekrutacji do klas IV sportowych 06.04.2020

Zmiana Harmonogramu rekrutacji do klas IV sportowych 27.03.2020

Zmiana Harmonogramu rekrutacji do klas IV sportowych 24.03.2020

Zgodnie z harmonogramem rekrutacji do klas IV sportowych, w dniach 23-27 marca br. rodzice składają wnioski o przyjęcie.

Scan podpisanego wniosku i pozostałych dokumentów można składać drogą mailową na adres  placówki, która przeprowadza rekrutację do klasy IV sportowej.

W przypadku problemów z uzyskaniem orzeczenia o bardzo dobrym stanie zdrowia kandydata (orzeczenie wydaje lekarz podstawowej opieki zdrowotnej) dopuszcza się dostarczenie tego dokumentu do szkoły w późniejszym terminie, jednak nie później niż do 18 maja br., tj. przed przystąpieniem kandydata do próby sprawności  fizycznej.

Adresy mailowe i numery telefonów placówek  można znaleźć na stronach szkół lub na stronie Biura Edukacji www.edukacja.warszawa.pl w zakładce Edukacja warszawska/ szkoły i placówki publiczne w zestawieniu - w pliku excel.

UWAGA ! Zmianie uległy m.in. terminy odbywania prób sprawności fizycznej.

Termin przeprowadzenia próby sprawności fizycznej w SP 261 zostanie podany w późniejszym terminie.

W sprawie szczegółowych informacji dotyczących zasad i kryteriów rekrutacji do klas IV sportowych w szkołach podstawowych należy zwrócić się bezpośrednio do dyrektorów szkół, w których będzie przeprowadzana rekrutacja do tych oddziałów.

 

REKRUTACJA DO ODDZIAŁU DWUJĘZYCZNEGO W SZKOLE PODSTAWOWEJ w r. szk. 2020/2021

 

Wyniki naboru do klas VII dwujęzycznych szkół podstawowych oraz procedura odwoławcza

 

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych - oferta edukacyjna

Nabór do klas VII dwujęzycznych,

Poniżej adres strony do logowania dla Kandydatów:

https://warszawa-dwujezyczne.pzo.edu.pl/duo-parents/main.action

Przypominamy, że logować można się do 2 czerwca do godziny 15.00.

 

Harmonogram rekrutacji. Zasady naboru 2020_2021

Dni otwarte w warszawskich szkołach podstawowych z oddziałami dwujęzycznymi.

Plan naboru do klas VII dwujęzycznych szkół podstawowych.

Informacja dla rodziców - rekrutacja do klas VII oddziałów dwujęzycznych na rok szkolny 2020/2021.

Informacja dla kandydatów do oddziałów dwujęzycznych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2020/2021

Informacja dla kandydatów do oddziałów dwujęzycznych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2020/2021 (harmonogram, zasady naboru)

 

 

Rekrutacja do klasy IV sportowej

 

W związku z ustalonym na 23-27 marca 2020  r. terminem  składania dokumentów w  rekrutacji do  klas IV sportowych w szkołach podstawowych rodzice mogą:

1.  przesłać  na adres szkoły skan dokumentów:

a)      wniosku (dostępnego w załączniku w zakładce rekrutacja na stronie internetowej szkoły)

b)      orzeczenie lekarskie potwierdzające bardzo dobry stan zdrowia - wydane przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej,

c)      pisemną zgodę rodziców na uczęszczanie do szkoły/oddziału, 

Ewentualne zmiany dotyczące harmonogramu rekrutacji do klas IV sportowych - w tym zmiana terminu  przeprowadzenia próby sprawności fizycznej do klasy sportowej (pierwotny termin to 31 marca, godzina 16.00) - są uzależnione od decyzji i  komunikatów Ministerstwa Edukacji Narodowej. 

 

Próba sprawności fizycznej do klasy czwartej w roku szkolnym 2020/2021 

Próba sprawności fizycznej do klasy IV sportowej o profilu koszykówki odbędzie się w dniu 31.03.2020 r. o godz. 16.00 w hali sportowej w OSiR ul. Wiertnicza 26.

Do próby sprawności fizycznej przystępują tylko ci kandydaci, którzy posiadają bardzo dobry stan zdrowia potwierdzony orzeczeniem wydanym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej.

Warunkiem przystąpienia do rekrutacji i próby sprawności fizycznej jest przestrzeganie terminów rekrutacji zamieszczonych na stronie Biura Edukacji w harmonogramie rekrutacji do klas IV sportowych w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2020/2021.

 

ZASADY PRZYJĘĆ DO KLAS I W SZKOŁACH PODSTAWOWYCH NA ROK SZKOLNY 2020/2021

Zasady przyjęć

 1. Do klas I w roku szkolnym 2020/2021 przyjmowane są:
 • dzieci 7 letnie (urodzone w roku 2013) – objęte obowiązkiem szkolnym,
 • dzieci 6 letnie (urodzone w roku 2014) – zgodnie z wolą rodziców:
 • jeżeli dziecko korzystało z wychowania przedszkolnego w poprzednim roku szkolnym, w którym ma rozpocząć naukę w szkole,
  •  
 • posiada opinię poradni psychologiczno-pedagogicznej o możliwości rozpo­częcia nauki w szkole podstawowej.
 1. Dzieci, które w roku szkolnym 2019/2020 realizują obowiązkowe roczne przygotowanie przedszkolne w oddziale przedszkolnym w szkole podstawowej wskazanej im przez organ prowadzący oraz dzieci, dla których dana szkoła jest szkołą obwodową, na wniosek rodziców (zgłoszenie, w przypadku dzieci obwodowych) są przyjmowane do klasy I tej szkoły bez przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego. Wniosek (zgłoszenie), o którym mowa powyżej, składa się do dyrektora szkoły w terminie do 2 marca 2020 r.
 2. Do szkoły podstawowej kandydaci przyjmowani są z urzędu (szkoła obwodowa) lub na wniosek rodziców (szkoła nieobwodowa).

Kandydaci zamieszkali w obwodzie danej szkoły

 1. Kandydaci zamieszkali w obwodzie szkoły podstawowej, którzy ubiegają się o przyjęcie do klasy I wyłącznie w tej szkole - przyjmowani są z urzędu na podstawie zgłoszenia. Do zgłoszenia dołącza się oświadczenie o miejscu zamieszkania rodziców kandydata i kandydata, które składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych oświadczeń (art. 151 ust. 2 i 3 ww. ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe).
 2. Skorzystanie z miejsca w szkole obwodowej jest prawem, a nie obowiązkiem tzn. dziecko ma zapewnione miejsce w klasie I w szkole obwodowej, ale rodzice mogą starać się o przyjęcie dziecka do innej szkoły.

Zasady przyjęć kandydatów do klasy I sportowej

 1. Do oddziałów sportowych przyjmowani są kandydaci, którzy:
 • posiadają bardzo dobry stan zdrowia potwierdzony orzeczeniem lekarskim wydanym przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, które należy przedstawić w szkole przed przystąpieniem kandydata do próby sprawności fizycznej,
 • posiadają pisemna zgodę rodziców na uczęszczanie do oddziału sportowego,
 • uzyskali pozytywne wyniki próby sprawności fizycznej, na warunkach ustalonych przez polski związek sportowy właściwy dla danego sportu, w którym jest prowa­dzone szkolenie sportowe w danej szkole lub danym oddziale,
 • w przypadku większej liczby kandydatów spełniających ww. warunki, niż liczba wolnych miejsc, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego brane są pod uwagę wyniki próby sprawności fizycznej,
 • w przypadku uzyskania przez kandydatów równorzędnych wyników – na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego – brane są pod uwagę łącznie kryteria, o których mowa w art. 131 ust. 2 ustawy Prawo oświatowe:
 • wielodzietność rodziny kandydata,
 • niepełnosprawność kandydata,
 • niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata,
 • niepełnosprawność obojga rodziców kandydata,
 • niepełnosprawność rodzeństwa kandydata,
 • samotne wychowywanie kandydata w rodzinie,
 • objęcie kandydata pieczą zastępczą.
 1. Rejestracja wniosków do oddziałów sportowych odbywa się w terminach określonych w harmonogramie rekrutacji, tj. od 3 do 6 marca 2020 r.
 2. Wniosek, w którym umieszczono na liście preferencji – na dowolnej pozycji – oddział sportowy, powinien zostać złożony w szkole pierwszego wyboru (po podpisaniu przez oboje rodziców/prawnych opiekunów) najpóźniej do dnia 6 marca (do godz. 16.00).
 3. Kandydat, którego wniosek został złożony po terminie wskazanym w harmonogramie, nie będzie mógł przystąpić do próby sprawności fizycznej i nie będzie brał udziału w postępowaniu rekrutacyjnym do oddziału sportowego.

 

 

Termin próby sprawnościowej do klasy pierwszej sportowej o profilu ogólnorozwojowym: próba odbędzie się w dniu 10.03.2020 r. o godzinie 16.00 w hali sportowej przy ulicy Wiertniczej 26. 

 

- Próba sprawności fizycznej do klasy pierwszej r.szk. 2020/2021 

 

 

KRYTERIA REKRUTACJI DO KLAS I SZKÓŁ PODSTAWOWYCH DLA KANDYDATÓW SPOZA OBWODU NA ROK SZKOLNY 2020/2021

 1. Kandydaci, dla których wybrana szkoła nie jest szkołą obwodową, biorą udział w postępowaniu rekrutacyjnym.
 2. Rodzice mogą ubiegać się o przyjęcie dziecka do dowolnie wybranych szkół, układając własną listę preferencji.
 3. Szkoła umieszczona na pierwszym miejscu listy jest tzw. szkołą pierwszego wyboru.
 4. Niezależnie od liczby wybranych szkół, rodzice/prawni opiekunowie składają wniosek o przyjęcie dziecka wyłącznie w szkole pierwszego wyboru.
 5. Kandydaci przyjmowani są zgodnie z kryteriami określonymi przez Radę m.st. Warszawy.
 6. Umieszczenie na liście preferencji (na dowolnej pozycji) szkoły obwodowej oznacza, że dziecko ma w niej zapewnione miejsce w sytuacji, gdy nie zostanie zakwalifikowane do innej szkoły.
 7. Postępowanie rekrutacyjne na rok szkolny 2020/2021 jest prowadzone z wykorzystaniem systemu informatycznego, w terminach określonych w harmonogramie rekrutacji.
 8. Włączenie się w postępowanie rekrutacyjne musi nastąpić pomiędzy datą rozpoczęcia etapu składania wniosków/zgłoszeń, a datą zakończenia tego etapu, jednak:
 • data i godzina wprowadzenia danych dziecka do systemu informatycznego,
 • data i godzina wydrukowania wniosku,
 • data i godzina złożenia wniosku w szkole,
 • data i godzina zatwierdzenia wniosku

nie będą miały wpływu na przyjęcie dziecka.

 1. Rodzice/prawni opiekunowie, którzy korzystają z komputera i Internetu:
 • wypełniają w systemie informatycznym wniosek/zgłoszenie o przyjęcie dziecka,
 • drukują wypełniony wniosek/zgłoszenie i po podpisaniu przez oboje rodziców/prawnych opiekunów, składają go w szkole pierwszego wyboru.
 1. Rodzice/prawni opiekunowie, którzy nie korzystają z komputera i Internetu:
 • pobierają wniosek/zgłoszenie w dowolnej szkole,
 • po wypełnieniu i podpisaniu przez oboje rodziców/prawnych opiekunów składają w szkole pierwszego wyboru.
 • informacje zawarte we wniosku/zgłoszeniu wprowadza w tym przypadku do systemu informatycznego dyrektor szkoły.
 • Kandydaci, dla których wybrana szkoła nie jest szkołą obwodową, biorą udział w postępowaniu rekrutacyjnym.
 • Kandydaci przyjmowani są na podstawie kryteriów określonych w Uchwale Rady m.st. Warszawy nr XLI/1060/2017 z dnia 9 lutego 2017 r. w sprawie określenia kryteriów rekrutacji do klas pierwszych szkół podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę, liczby punktów za każde z tych kryteriów oraz dokumentów niezbędnych do ich potwierdzenia zgodnie z art. 133 ust. 2,3 i 6 w związku z art. 29 ust.2 pkt 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.).

L.p.

Kryteria

Liczba punktów

1.

Zamieszkanie kandydata na terenie dzielnicy, w której znajduje się wybrana szkoła

62

2.

Zamieszkanie kandydata na terenie innej dzielnicy m.st. Warszawy niż ta, w której znajduje się wybrana szkoła

32

3.

Rozpoczęcie lub kontynuowanie nauki przez rodzeństwo kandydata w kolejnym roku szkolnym w szkole wskazanej na pierwszej pozycji we wniosku o przyjęcie

14

4.

Ubieganie się o przyjęcie do klasy I w szkole położonej w odległości do 3 km od miejsca zamieszkania kandydata

4

5.

Rozliczanie się przez rodziców/opiekunów prawnych albo rodzica/opiekuna prawnego mieszkających/ego w m.st. Warszawie z podatku dochodowego od osób fizycznych w urzędzie skarbowym na terenie m.st.Warszawy

2

6.

Wielodzietność rodziny kandydata

1

7.

Niepełnosprawność kandydata

1

8.

Niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata

1

9.

Niepełnosprawność obojga rodziców kandydata

1

10.

Niepełnosprawność rodzeństwa kandydata

1

11.

Samotne wychowywanie kandydata w rodzinie

1

12.

Objęcie kandydata pieczą zastępczą

1

 

Dokumentami niezbędnymi do potwierdzenia kryteriów są:

 • w zakresie pkt 1 - oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego o zamieszkaniu kandydata na terenie dzielnicy, w której znajduje się wybrana szkoła;
 • w zakresie pkt 2 - oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego o zamieszkaniu kandydata na terenie innej dzielnicy m.st. Warszawy niż ta, w której znajduje się wybrana szkoła;
 • w zakresie pkt 4 - oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego o zamieszkaniu dziecka w odległości do 3 km od szkoły, do której ubiega się o przyjęcie;
 • w zakresie pkt 5 - kopia spersonalizowanej warszawskiej karty zbliżeniowej np. karty miejskiej (WKM) lub innych kart wprowadzonych lub zaakceptowanych przez ZTM z wgranym uprawnieniem Karty Warszawiaka/Karty Młodego Warszawiaka (tzw. e - hologram) uprawniających do przejazdów środkami lokalnego transportu zbiorowego ze zniżką lub kopia pierwszej strony zeznania podatkowego opatrzonego prezentatą urzędu skarbowego, w którym zostało złożone zeznanie, lub zaświadczenie z urzędu skarbowego potwierdzające fakt złożenia zeznania o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty), lub urzędowe poświadczenie odbioru wydane przez elektroniczną skrzynkę podawczą systemu teleinformatycznego administracji podatkowej (UPO);  
 • w zakresie pkt 6 - oświadczenie rodzica/opiekuna prawnego o wielodzietności rodziny kandydata;
 • w zakresie pkt 7-10 – kopia orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność, orzeczenia o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenia równoważnego w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r., poz. 1172 z późn. zm.);
 • w zakresie pkt 11 - kopia prawomocnego wyroku sądu rodzinnego orzekającego rozwód lub separację lub kopia aktu zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz niewychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem;
 • w zakresie pkt 12 - kopia dokumentu poświadczającego objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2019 r. poz. 1111 z późn. zm.).

Uprawnienie do skorzystania z kryterium określonego w pkt 3 potwierdza na wniosku dyrektor szkoły podstawowej wskazanej na pierwszej pozycji we wniosku o przyjęcie;

 • Wielodzietność rodziny kandydata oznacza rodzinę, która wychowuje troje i więcej dzieci (art. 4 ustawy Prawo oświatowe).
 • Samotne wychowywanie dziecka oznacza wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem (art. 4 ustawy Prawo oświatowe).
 • Kopie dokumentów poświadcza za zgodność z oryginałem rodzic/opiekun prawny kandydata. Przy składaniu kopii ma on obowiązek przedstawić do wglądu oryginały tych dokumentów.
 • Niezależnie od liczby wybranych szkół rodzice/prawni opiekunowie składają wniosek o przyjęcie dziecka do szkoły pierwszego wyboru tj. tej umieszczonej na pierwszym miejscu na liście preferencji.
 • Oświadczenia składa się pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Składający oświadczenie jest obowiązany do zawarcia w nim klauzuli następującej treści: „Jestem świadomy odpowiedzialności karnej za złożenie fałszywego oświadczenia”.

 

 

 

Zasady przyjęć kandydatów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wydanym ze względu na niepełnosprawność

1.      Kandydaci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego wydanym ze względu na niepełnosprawność (na pierwszy etap edukacyjny) mogą ubiegać się o przyjęcie do oddziałów ogólnodostępnych lub oddziałów integracyjnych.

2.      Wypełniając wniosek, należy wybrać:

-   w pierwszej kolejności grupy rekrutacyjne dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, a następnie grupy rekrutacyjne ogólnodostępne

lub

-   w pierwszej kolejności grupy rekrutacyjne ogólnodostępne, a następnie grupy rekrutacyjne dla dzieci z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego.

3.      Wypełniony i podpisany wniosek rodzice składają w szkole pierwszego wyboru.

4.      Do wniosku dołączają kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego – wydanego na pierwszy etap edukacyjny. Kopię orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego składa się we wszystkich szkołach, w których wybrano oddział integracyjny.

-        Postępowanie rekrutacyjne kandydatów z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego do oddziałów ogólnodostępnych prowadzi komisja rekrutacyjna powołana przez dyrektora szkoły.

-        Decyzję o przyjęciu kandydata z orzeczeniem o potrzebie kształcenia specjalnego, wydanego ze względu na niepełnosprawność, do oddziału integracyjnego podejmuje dyrektor szkoły.

 
INFORMACJE OGÓLNE:

·         OBWODY SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2018/2019 

·         OBWODY SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W ROKU SZKOLNYM 2019/2020

·         DRUK: ZGŁOSZENIE DZIECKA DO KLASY PIERWSZEJ W OBWODOWEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ PROWADZONEJ PRZEZ MIASTO STOŁECZNE WARSZAWĘ na rok szkolny 2019/2020

·    DRUK: Deklaracja woli zapisu do klasy I szkoły podstawowej w roku szkolnym 2019/2020