Rekrutacja do SP nr 400

Rekrutacja do Szkoły Podstawowej nr 400

 

Uchwałą nr 231/V/2020 z dnia 8 stycznia 2020 r. Zarząd Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy wskazał Zespół Szkół nr 79 im. Stanisława Kostki Potockiego, jako właściwy do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego do nowo tworzonej Szkoły Podstawowej nr 400 w Warszawie, al.  Rzeczypospolitej 23B.

Zapisy uczniów do kl. II-VIII w Szkole Podstawowej nr 400 w Warszawie, al. Rzeczypospolitej 23B, na rok szkolny 2020/2021.

W piątek 22 maja br. w przedszkolach i szkołach podstawowych  (również na stronach internetowych tych placówek) zostaną wywieszone listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych. Informacja ta będzie również dostępna w systemie rekrutacyjnym, po zalogowaniu się na koncie dziecka.

Postępowanie odwoławcze rozpocznie się w piątek 22 maja br.

Zgodnie z art. 158 ust. 6 – 9 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148 ze zm.):

1)    W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych, rodzice/prawni opiekunowie mogą wystąpić do komisji rekrutacyjnej w przedszkolu/szkole z wnioskiem o sporządzanie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka. 
2)    Komisja rekrutacyjna sporządza uzasadnienie w terminie 5 dni od dnia wystąpienia przez rodziców/prawnych opiekunów. 
3)    W terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia rodzice/prawni opiekunowie mogą wnieść do dyrektora przedszkola/szkoły odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej. 
4)    Dyrektor rozpatruje odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej w terminie 7 dni od dnia otrzymania odwołania. 
5)    Na rozstrzygnięcie dyrektora przedszkola/szkoły służy skarga do sądu administracyjnego.


Odwołania można przesłać na adres e-mail placówki. Nie trzeba dostarczać ich osobiście.

 

BARDZO WAŻNE!!!!

Rodzice dzieci zakwalifikowanych do przyjęcia, w terminie od 12 do 20 maja br. (do godz. 16.00) potwierdzają wolę zapisu do przedszkola/szkoły, do której dziecko zostało zakwalifikowane.
 
Wolę zapisu można potwierdzić:
 
- elektronicznie w systemie rekrutacyjnym - po zalogowaniu się na konto kandydata, należy ,,kliknąć” przycisk "Potwierdź wolę zapisu w placówce” (instrukcja dla rodziców będzie dostępna w systemie rekrutacyjnym)
lub
- przesyłając skan/zdjęcie potwierdzenia woli zapisu na adres mailowy przedszkola/szkoły do której dziecko zostało zakwalifikowane. 
 
Elektroniczne potwierdzenie woli zapisu jest wystarczające i nie wymaga przesłania na adres mailowy przedszkola/szkoły skanu/zdjęcia potwierdzenia.
 
Niepotwierdzenie woli zapisu dziecka do przedszkola/oddziału przedszkolnego/klasy I jest równoznaczne z rezygnacją z miejsca.
 
Jeśli dziecko ubiegało się o przyjęcie tylko do szkoły obwodowej (na podstawie zgłoszenia) i zostało do niej zakwalifikowane, rodzic nie musi potwierdzać woli zapisu – dla tej grupy dzieci system automatyczne potwierdzi wolę zapisu. 

 

 

REKRUTACJA DO PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH

Nowy harmonogram rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2020/2021 30.03.2020 r.

 

Przedłużenie rekrutacji do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych (ogólnodostępnych i integracyjnych) w szkołach podstawowych 27.03.2020

Ostatni dzień na składanie wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola/szkoły w ramach prowadzonej rekrutacji. 20.03.2020

Witamy w systemie rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawa.

Rekrutacja do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2020/2021.

Zmiana zasad rekrutacji do przedszkoli i I klas szkół podstawowych, w związku z koronawirusem w Polsce (informacja w języku polskim, angielskim, rosyjskim, ukraińskim i wietnamskim).

Rekrutacja w trakcie zawieszenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach i szkołach.

Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawę w roku szkolnym 2020/2021.

Wykaz osób do kontaktu - rekrutacja do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz klas I w szkołach podstawowych na rok szkolny 2020/21.

Kryteria rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych.

Zasady rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych.

Kryterium dochodu na osobę w rodzinie kandydata.

Kryterium zatrudnienia - sposób dokumentowania.

Harmonogram rekrutacji do przedszkoli i oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2020/2021.

 

ZAPISY DO DYŻURUJĄCYCH PRZEDSZKOLI I ODDZIAŁÓW PRZEDSZKOLNYCH

Przedszkola i oddziały przedszkolne w wakacje 28.05.2020

 

Uproszczenie zapisów na dyżury wakacyjne w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach (z dnia 17.03.2020 r.)

W obecnej sytuacji epidemiologicznej rodzice nie składają w placówkach wniosków o wydanie hasła dostępu do systemu zapisów na dyżur wakacyjny. W dniach 23 - 25 marca br. dyrektorzy przedszkoli i szkół przekażą rodzicom na adresy mailowe hasła dostępu.

Rodzice dzieci biorących udział w rekrutacji do przedszkoli/oddziałów przedszkolnych lub klas pierwszych na rok szkolny 2020/2021 korzystają z hasła nadanego w systemie elektronicznej rekrutacji.

Od 25 marca br. rodzice wypełniają wniosek na dyżur wakacyjny jedynie w elektronicznym systemie zapisów. Nie muszą dostarczać wersji papierowej wniosku do przedszkola/szkoły.

Poniżej publikujemy zmodyfikowany harmonogram zapisów oraz zasady organizacji opieki wakacyjnej w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach w okresie lipiec – sierpień 2020 r.

Uproszczenie zapisów na dyżury wakacyjne w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach. Harmonogram. Zasady organizacji. 

Opieka wakacyjna w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych w 2020 r.

Zasady organizacji opieki wakacyjnej oraz harmonogram zapisów w 2020 r.

Informacja dla rodziców – wykaz telefonów – opieka wakacyjna w przedszkolach i oddziałach przeszklonych w 2020 r.

 

REKRUTACJA DO SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

Nowy harmonogram rekrutacji do klas I ogólnodostępnych i integracyjnych w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2020/2021 30.03.2020 r. 

 

Przedłużenie rekrutacji do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych (ogólnodostępnych i integracyjnych) w szkołach podstawowych 27.03.2020

Ostatni dzień na składanie wniosków o przyjęcie dziecka do przedszkola/szkoły w ramach prowadzonej rekrutacji. 20.03.2020

Witamy w systemie rekrutacji szkół podstawowych prowadzonych przez m.st. Warszawa.

Zmiana zasad rekrutacji do przedszkoli i I klas szkół podstawowych, w związku z koronawirusem w Polsce (informacja w języku polskim, angielskim, rosyjskim, ukraińskim i wietnamskim).

Jak znaleźć szkołę podstawową obwodową?

Rekrutacja do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych i klas pierwszych w szkołach podstawowych na rok szkolny 2020/2021.

Harmonogram rekrutacji do klas I w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2020/2021.

Kandydaci z odroczonym obowiązkiem szkolnym.

Wykaz osób do kontaktu - rekrutacja do przedszkoli, oddziałów przedszkolnych oraz klas I w szkołach podstawowych na rok szkolny 2020/21.

Kryteria rekrutacji do klas I szkół podstawowych dla kandydatów spoza obwodu na rok szkolny 2020/2021.

Zasady przyjęć do klasy I w szkołach podstawowych na rok szkolny 2020/2021.

 

Informujemy, że zapisy uczniów do klas od II do VIII w Szkole Podstawowej nr 400 w Warszawie al. Rzeczypospolitej 23B, będą prowadzone od 24 lutego do 13 marca 2020 r. Do ww. klas będą przyjmowane wyłącznie dzieci zamieszkujące na terenie obwodu Szkoły Podstawowej nr 400 w Warszawie. Informacja o obwodach szkół podstawowych, które będą obowiązywać od 1.09.2020 r. dostępna jest pod linkiem: https://bip.warszawa.pl/NR/rdonlyres/AB05CE03-6567-4B07-8E6E-6546175F6206/1493215/686_uch.pdf

Uchwałą nr 231/V/2020 z dnia 8 stycznia 2020 r. Zarząd Dzielnicy Wilanów m.st. Warszawy wskazał Zespół Szkół nr 79 im. Stanisława Kostki Potockiego, jako właściwy do przeprowadzenia postępowania rekrutacyjnego do nowo tworzonej Szkoły Podstawowej nr 400 w Warszawie, al.  Rzeczypospolitej 23B.

W dniach od 24.02 do 13.03. 2020 r. rodzice uczniów zamieszkujących w obwodzie Szkoły Podstawowej nr 400, zainteresowani zapisaniem dziecka do ww. szkoły, jako szkoły obwodowej, mogą zapisać dziecko w Zespole Szkół nr 79 im. Stanisława Kostki Potockiego według niżej podanego harmonogramu:

poniedziałek – 24.02, 2.03 i 9.03.2020 r., w godz. 16.00-19.00;
wtorek  - 25.02., 3.03. i 10.03.2020 r., w godz. 8.00 - 11.00;
środa  - 26.02., 4.03. i 11.03.2020 r., w godz. 16.00 - 19.00;
czwartek – 27.02., 5.03. i 12.03.2020 r., w godz.  16.00 - 19.00
piątek  - 28.02., 6.03. i 13.03.2020 r., w godz. 7.00 - 10.00
sobota -7.03.2020 r., w godz. 10.00 - 14.00.

Zapisy prowadzi Komisja Rekrutacyjna w holu Zespołu Szkół nr 79 im. Stanisława Kostki Potockiego

Rekrutacja uczniów do kl. I i oddziałów przedszkolnych w Szkole Podstawowej nr 400 w Warszawie, al.  Rzeczypospolitej 23B, na rok szkolny 2020/2021

Informujemy, że postępowanie rekrutacyjne do oddziałów wychowania przedszkolnego i kl. I w Szkole Podstawowej nr 400 w Warszawie, al. Rzeczypospolitej 23B, odbywać się będzie za pomocą elektronicznego systemu, zgodnie z harmonogramami zamieszczonymi na stronie Biura Edukacji Urzędu m.st. Warszawy, linki: 

Do oddziałów wychowania przedszkolnego: http://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/przedszkolaki, 
Do kl. I: http://edukacja.warszawa.pl/dla-ucznia-i-rodzica/rekrutacja/szkola-podstawowa. 

Rodzice wprowadzają do systemu dane dziecka i dokonują rejestracji wniosku o przyjęcie do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 400 lub zgłoszenia/wniosku o przyjęcie do kl. Szkoły Podstawowej nr 400 w Warszawie. Zarejestrowany wniosek/zgłoszenie należy wydrukować, podpisać i złożyć wraz z wymaganymi dokumentami w sekretariacie Zespołu Szkół nr 79 im. Stanisława Kostki Potockiego w Warszawie, ul. Wiertnicza 26. W postępowaniu rekrutacyjnym, czynności dyrektora Szkoły Podstawowej nr 400 wykonuje dyrektor Zespołu Szkół nr 79 im.  Stanisława Kostki Potockiego w Warszawie.

Wniosek o przyjęcie ucznia do Szkoły Podstawowej nr 400

RODO Kaluzula informacyjna przepis prawa