Samorząd Uczniowski

SAMORZĄD UCZNIOWSKI w roku szkolnym 2018/2019
 • Klara Naleśnik (klasa 2c) – przewodnicząca 
 • Zuzanna Płusa (klasa 2c) - zastępca przewodniczącej
 • Maksymilian Kołodziej (klasa 2c) - zastępca przewodniczącej
OPIEKUNOWIE SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
CELE I ZADANIA SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO
 • Reprezentowanie całej społeczności uczniowskiej liceum.
 • Pobudzanie i organizowanie różnych form aktywności uczniów w porozumieniu z Radą Pedagogiczną, Dyrektorem Szkoły oraz Radą Rodziców.
 • Tworzenie warunków samorządności, partnerstwa, demokratycznych form współżycia i współodpowiedzialności za funkcjonowanie szkoły.
 • Przedstawianie opinii i postulatów uczniów.
 • Organizowanie pomocy koleżeńskiej uczniom napotykającym trudności wszkole.
 • Praca na rzecz innych i pomoc potrzebującym, współpraca z wolontariatem szkolnym.
 • Przygotowanie i prowadzenie na bieżąco tablicy informacyjnej samorząduuczniowskiego.
 • Organizowanie konkursów oraz różnorodnych akcji na terenie szkoły.
 • Budowanie pozytywnego wizerunku szkoły w środowisku lokalnym.